top of page

Regulamin

 

 • 1

Postanowienia wstępne

 

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.seminariummalzenskie.pl, prowadzony jest przez Fundacja na Rzecz Rozwoju Mężczyzn Przymierze Wojowników z siedzibą w Warszawie, ul. Broniewskiego 44 wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000581859, NIP 5223041783, REGON 362807512.

 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 3. Każda osoba składająca Zamówienie zobowiązana jest do zapoznania z niniejszym regulaminem.

 4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Strony internetowej:
  urządzenie mające dostęp do sieci Internet,
  b. dostęp do konta poczty elektronicznej,
  c. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługującą pliki Cookies: Microsoft Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7, lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 24, lub Chrome w wersji nie starszej niż 25, lub inna w której poprawnie działać będzie formularz zamówienia usług.

 5. Organizator dokłada starań potrzebnych do prawidłowego działania Strony internetowej.

 6. Informacje o Wydarzeniu wraz z podaniem wysokości opłaty, prezentowane na Stronie internetowej nie stanowią o oferty w rozumieniu art.66§1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.z1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o Wydarzeniu wraz z podaniem wysokości opłaty prezentowane na Stronie internetowej stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania ze Strony internetowej w sposób zgodny zobowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 • 2

Definicje

 

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Sprzedawca - Fundacja na Rzecz Rozwoju Mężczyzn Przymierze Wojowników z siedzibą w Warszawie, ul. Broniewskiego 44 wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000581859, NIP 5223041783, REGON 362807512.

 3. Strona internetowa ­– www.seminariummalzenskie.pl

 4. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 5. Uczestnik ­– każda osoba uprawniona do uczestnictwa w wydarzeniu na mocy biletu/ów zakupionego/ych przez Klienta.

 6. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.seminariummalzenskie.pl

 7. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 8. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 11. Produkt - dostępna w Sklepie jedna z opcji zakupu biletu/ów na Wydarzenie będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

 • 3

Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@odwazni.pl

 2. Numer telefonu Sprzedawcy: 577 744 055

 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 4. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

 

 

 • 4

Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu jak i składanie zamówień przez Klienta na Produkt nie wymaga zakładania Konta.

 3. Opłaty za Produkt określone w cenniku obejmują: uczestnictwo w Wydarzeniu, materiały dla Uczestnika, dostęp do materiałów online przygotowujących do Wydarzenia.

 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i stanowią łączne opłaty za Wydarzenie.

 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do stosowania rabatów dla uczestników.

 

 

 • 5

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Wybieram” (lub równoznaczny);

 2. złożyć Zamówienie bez konieczności rejestracji.

 3. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu e-mail, na który ma nastąpić dostawa Produktu, tj. potwierdzenie zakupu biletu/ów wstępu na Wydarzenie

 4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności

 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”

 

 • 6

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Klient otrzymuje potwierdzenie zakupu Produktu na swój adres mailowy podany w Formularzu zamówienia.

 2. Klient korzysta z płatności dostępnej na stronie poprzez:
  a. operatora płatności internetowych PayPal
  b. przelew internetowy na rachunek podany przez sprzedawcę

 

 • 7

Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. W przypadku wyboru Produktu zawierającego więcej niż jeden bilet, Klient otrzyma od Sprzedawcy drogą mailową kody do zalogowania dla pozostałych uczestników Wydarzenia, którzy mają zostać objęci pozostałymi biletami.

 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem własnym na rachunek Sprzedającego Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 

 • 8

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Klientowi zawierającemu ze Sprzedawcą umowę zakupu biletu na Wydarzenie za pośrednictwem sklepu internetowego, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134. z późn. zm.) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 tej ustawy.

 

 • 9

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

 3. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta Sklepu internetowego w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

 • 10

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

bottom of page